Dvylika Prisikėlimo stočių

VelykosDievas Jėzų prikėlė iš numirusiųjų. Todėl mes pajėgiame mirties tiek nebijoti, tvirtai tikėdami, kad ji tėra perėjimas į amžinąjį gyvenimą. Prisikėlęs iš numirusių ir įžengęs pas savo Tėvą Jėzus daug kartų pasirodė liūdintiems ir sutrikusiems savo mokiniams. Mokiniai bei mokinės stengėsi suvokti Jėzaus gyvenimo, mirties ir Prisikėlimo reikšmę. Prisikėlimo stotys atskleidžia Jėzaus mokinių – ir mūsų pačių – pastangas tikėti Gerąja Naujiena, tikėti, kad nuodėmė bei mirtis nugalėtos, kad Jėzus prikeltas, ir kad jo Šventoji Dvasia esanti su mumis šiandien.
Pasakojimai apie Prisikėlimą skirtingi. Kiekviename jų slypi pagrindinis teiginys – Jėzus prisikėlęs. Krikščionys tiki Jėzų, prisikėlusį iš numirusių ir ištiesusį kelią į amžinąjį gyvenimą tiems, kurie jo būdu gyvena ir myli. Jėzus apreiškė Dievo meilės mums gelmes ir dabar patiki skleisti šią meilę mums.
„Teateinie tavo karalystė“. Mūsų veiksmai skelbia Dievo karalystę arti ir toli gyvenantiems, kai siekiame ir meldžiame taikos bei teisingumo. Padedame kitiems tikėti Dievo artimu buvimu maloningai veikdami, atjausdami, atleisdami.
Šios Prisikėlimo stotys gali padėti mūsų gyvenime pilniau atrasti artimą prisikėlusio Viešpaties buvimą ir po dviejų tūkstančių metų, kai Jėzus pasirodė mokinėms ir mokiniams. Mes giliau tikėsime mūsų prisikėlusį Viešpatį ir pasitikėsime savo gebėjimu keisti šį pasaulį.
Kiekviena stotis pradedama ta pačia pradžios maldele. Pateiktas mintis, mąstymus, maldas galima pritaikyti Prisikėlimo stotis einantiesiems pagal amžių, sąlygas, aplinkybes.
 
PIRMOJI STOTIS – MOTERYS RANDA TUŠČIĄ KAPĄ
 
Pradžios maldelė:
 
Vadovas/ė: Dieve Tėve, prisikėlęs Jėzau, Šventoji Dvasia, nugalėjai nuodėmę ir mirtį.
 
Visi: Pripildyk mus Velykų džiaugsmu ir didesne meile vienas kitam. (Pradžios maldele pradedama kiekviena stotis)
 
Skaitinys: Mk 16,1-8
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, moterys ėjo prie tavo kapo, užversto dideliu akmeniu. Jaunuolio žodžiai jas nustebino ir išgąsdino. Mokinės dar nesuvokė Prisikėlimo. Mokinės bijojo, mokiniai slapstėsi. Kartais baimė atrodo galingesnė už mūsų tikėjimą. Padėk mums atminti, kad meilė pašalina baimę ir kad tavo meilės padedami tikėjimu galime įveikti savo baimes.
 
Mąstymas: (tyliai) Įvardinti savo didžiausias baimes. Užsimerkus pajusti Dievo meilę mums. Pakartotinai įkvėpiame „ramybę“ ir iškvėpiame „baimę“.
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, suteik mums drąsos rungtis su savo baimėmis ir iššūkiais. Baimė gali mus surakinti, bet Tu mums padedi keltis ir toliau žengti su tikėjimu. Padėjai moterims baimę nugalėti ir šiandien mes – du milijardai krikščionių. Neleisk mūsų baimėms sulaikyti mus nuo pastangų skleisti Gerąją Naujieną apie tavo meilę, kai kovojame už teisingumą. Suteik mums jėgų pasipriešinti blogiui ir užstoti tai, kas teisinga. Suteik mums Prisikėlusį tikėjimą. Amen.
 
ANTROJI STOTIS – KITAS MOKINYS ĮTIKĖJO
 
Pradžios maldelė: (kaip ir pirmosios stoties)
 
Skaitinys: Jn 20,1-10
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, mums lengviau suprantama Marija Magdalietė ir Petras, negu kitas mokinys. Sunku tikėti, ko nematai. Mes esame kaip šie trys mokiniai: kaip Magdalietė – noriu būti su tavimi; kaip Petras – nepastebiu tavo buvimo pasaulyje; kaip kitas mokinys – nustembu įtikėjęs.
 
Mąstymas: (tyliai) Kada mūsų tikėjimas atrodo stipresnis? Kai tikėjimas silpnas ir trapus, kaip galima jį sustiprinti?
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, padėk mums mintimi bei širdimi tikėti. Kai protas nepajėgia Prisikėlimo suvokti, tegul mūsų širdys mus veda tikėjimo keliu. Padėk mums atsiminti, kad gyvenimas yra daugiau negu tai, kas regima. Suteik mums Prisikėlusį tikėjimą. Amen.
 
TREČIOJI STOTIS – JĖZUS PASIRODO MOTERIMS
 
Pradžios maldelė: (kaip pirmosios stoties)
 
Skaitinys: Mt 28,1-10
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, mus stebina šių dviejų drąsių moterų ryžtas ir paklusnumas. Išgirdusios angelo žinią, jos paklusta, o tu jas palaikai. Padėk mums suvokti, kad nepakanka išgirsti tavo mokymą. Reikia ir veikti, kai tavo dvasia mumyse drąsina ir skatina. Padėk mums tave išgirsti Mišiose, sąžinėje, per Šventąjį Raštą, per gerus žmones, kai stengiamės kasdien tikėjimu gyventi ir veikti.
 
Mąstymas: Ką Jėzus šiandien mums sako? Kaip galime įgyvendinti tai, ką girdime?
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, kartais nenorime tavęs išgirsti ar tau paklusti. Tačiau širdies gelmėse žinome, kad tavo kelias – pats geriausias. Suminkštink mūsų širdis, atverk ausis, apšviesk mintis, kad būtume Gerosios Naujienos žmonės. Padėk kiekvienam iš mūsų būti veikliu/ia. Suteik Prisikėlusį tikėjimą. Amen.
 
KETVIRTOJI STOTIS – JĖZUS PASIRODO MARIJAI MAGDALIETEI
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Jn 20,11-18
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, pasirodei Marija Magdalietei, bet iš skausmo ji tavęs neatpažino. Kai į ją prabilai, tavo meilė pralaužė jos sielvartą. Kai mes vargstame, taip ar
ti tavęs esančio kartais taip pat neatpažįstame. O tu mūsų vardus nuolat meilingai tari. Padėk mums išgirsti ir tavo meilę priimti. Išmokyk mus tave visą gyvenimą sekti.
 
Mąstymas: Užmerkę akis, klausykimės, kaip Jėzus meilingai taria mūsų vardus. Atsiliepiame tyliai kartodami, „Mokytojau, tave myliu“.
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, kokia garbė tave, mūsų Dievą, turėti mokytoju. Suteik mums noriai iš tavęs mokytis. Išmokyk vis iš naujo stengtis, kai nesiseka. Išmokyk mus mylėti, atleisti, tarnauti, atjausti ir būti su tais, kurie verkia. Suteik mums Prisikėlusį tikėjimą. Amen.
 
PENKTOJI STOTIS – DU MOKINIAI SUTINKA JĖZŲ KELYJE Į EMAUSĄ
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Lk 24,13-35
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, sunku tikėti, kad vaikščioji su mumis taip artimai, kaip su dviem mokiniais, Kleopu ir jo žmona Marija, stovėjusia po tavo kryžiumi. Mišiose girdime tavo žodį, daug kartų priėmėmė Komuniją. Bet, vietoj užsidegusios širdies, – nuobodu. O jeigu rūpestingiau klausytumės, veikliau dalyvautume, atsivertume tavo buvimui žodyje, Eucharistijoje ir bendruomenėje, gal ir patirtume šilumą savo širdyse.
 
Mąstymas: Atvirai pamąstykime apie savo nuotaikas ir dalyvavimą Mišiose. Ar esame atviri Jėzaus buvimui Mišiose? Ką reikėtų daryti, kad Mišios mums būtų reikšmingesnės?
 
Malda: Priskėlęs Viešpatie, ateik pas mus, kai tikėjimo kelionėje nusimename. Padėk mums tave atpažinti ir Mišiose, ir visoje kūrinijoje – gamtoje, kiekviename žmoguje, savyje. Suteik mums išminties vieni kitais remtis, kai sunku tikėti. Ir kitus paremti, padrąsinti. Suteik mums Prisikėlusį tikėjimą. Amen.
 
 
ŠEŠTOJI STOTIS – JĖZUS PASIRODO MOKINIAMS
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Lk 24,36-43
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, džiaugiamės, kad mokiniai abejojo. Tada suprantame ir savo abejones. Galime įsivaizduoti, kaip tavęs neatpažinę, jie staiga suprato. Arba, kaip akimirkai pasirodai, o paskui – vėl nematomas. Mąstome, ar esi su mumis ir šią dieną.
 
Mąstymas: Abejonės padeda tikėti, nes paskatina giliau apgalvoti tai, ką tikime. Kaip mums padeda abejonės giliau ir sąmoningiau tikėti?
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, padėk mums abejones suvokti kaip ištikimus bičiulius, kai stengiamės tikėti. Primink mums, kad galime tave sekti ir visko nesuprasdami. Padėk mums nebijoti abejonių ir jų nesigėdyti. Leisk mums su šiais draugais atsisveikinti, nors jie ir vėl sugrįš. Suteik mums Prisikėlusį tikėjimą. Amen.
 
 
SEPTINTOJI STOTIS – TOMAS ĮTIKI
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Jn 20,24-29
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, kartais esame panašūs į Tomą. Tačiau tu kvieti tikėti nemačius. Leisk mums prisijungti prie milijardų, kurie įtikėjo nematydami. Suteik mums malonę tave matyti sakramentuose, Evangelijoje, žmonėse ir visoje kūrinijoje.
 
Mąstymas: Kas padėjo mūsų tikėjimui vystytis? Prašykime Dievo malonės ir toliau tikėjimui bręsti.
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, padėk mums pripažinti, kad tikėti ir tikėjimu gyventi kartais būna nelengva. Dėkojame už visų amžių tikinčiuosius, kurie stengėsi tikėti. Primink mums, kad tikėjimas yra kasdienis gyvenimo būdas. Kaip Tomas, taip ir mes tave išpažįstame savo Viešpačiu ir savo Dievu. Pasitikime tavo dvasios malone tikėjimo kelyje. Suteik mums Prisikėlusio tikėjimo.
 
AŠTUNTOJI STOTIS – JĖZUS APSIREIŠKIA TIBERIJAUS JŪROS PAKRANTĖJE
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Jn 21,1-14
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, Petras taip labai norėjo su tavimi būti, tad šoko į šaltą jūrą. Pradedame suvokti, kad mums reikia trokšti su tavimi praleisti laiko. Mums taip pat reikia būti ir kaip mokiniai, laive likusieji. Tu nori, kad būtume guvūs ir pasitikintys kaip vaikai, mąstantys ir protingai tikintys. Pagauk mus, kai šokame į tikėjimo vandenis, kad būtume prie tavęs.
 
Mąstymas: Kiek esame uolūs šokti ir su Jėzumi maldingai draugauti? Kaip gali proto dovanos mūsų tikėjimą sustiprinti?
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, padėk mums tinklus mesti tavo pusėn, kai gyvenime nepagauname, ko norime. Tu nori mūsų širdis pripildyti tikėjimu, meile ir viltimi, suteikti ramybę ir palaimą. Padėk mums rasti vietos tau mūsų gyvenime. Padėk mums keletą minučių kasdien su tavimi maldoje pabūti, kad lengviau priimtume, ką trokšti mums suteikti.
 
DEVINTOJI STOTIS – JĖZUS ĮPAREIGOJA PETRĄ
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Jn 21,15-19
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, kažin ką atsakytume, jei klaustumei, ar tave mylime. Sunku mylėti, ko nematome. Tačiau žinome, kad meilę parodom, mylėdami ir rūpindamiesi kitais. Suteik mums pastebėti progas meilingai rūpintis tais, kuriuos mums davei. Padėk mums nebūti savanaudiškais. Padėk mums savo pastangomis šį pasaulį padaryti geresnį.
 
Mąstymas: Kaip pastaruoju metu parodėme meilę ir atjautą žmonėms ir Jėzui tais kasdieniais darbeliais?
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, padėk mums meilingai kalbėti ir veikti. Jei kas mus įskaudina, padėk mums nekeršyti ir neleisti, kad vėl mus žeistų. Primink mums, kad nėra meilės, kai žmonėmis pasinaudojame ar juos smerkiame – ir kad meilė gyva, kai kitiems trokštame gero. Būk su mumis, kai mokame meilės kainą. Suteik mums Prisikėlusį tikėjimą.
 
DEŠIMTOJI STOTIS – JĖZUS PAŽADA VISUOMET BŪTI SU MOKINIAIS
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Mt 28,20
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, dėkojame, kad žadi visados pasilikti su mumis. Mums esi reikalingas, kai su tikėjimu dalijamės savo veiksmais ir sprendimais. Savo tikėjimą tavimi liudijame, būdami maloningi, atjaučiantys, rūpestingi kasdieniame gyvenime.
 
Mąstymas: Kada tenka prisiminti, kad Jėzus visuomet pasilieka su mumis? Kai sunku, kai sudėtinga? Kaip galime Jėzaus meilę nešti kitiems?
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, nori, kad visi žinotume, jog visuomet pasilieki su mumis. Pasitiki mumis, kad tavo buvimą liudytume tavo meilės stokojantiems. Kai vargstantiems ištiesiame ranką, liudijame tavo buvimą. Pasitikime tavo pažadu būti su mumis, kai vykdome, ko prašai. Suteik mums Prisikėlusį tikėjimą. Amen.
 
VIENUOLIKTOJI STOTIS – JĖZUS ĮŽENGIA Į DANGŲ
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Mt 28,16-20
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, kažin, koks yra dangus, kur jis yra? Ar ten matysime mylimus žmones? Ar mes būsime tie patys? Kol pasieksime dangų, kvieti mus gyventi pilnai ir džiaugsmingai. Dovanojai gebėjimų ir savybių dalytis su kitais. Kai laukiame tavęs ateinant, padėk mums suvokti, kad į mūsų širdis įžengei Krikštu. Kadangi esi mumyse, galime liudyti tavo meilę.
 
Mąstymas: Kaip įsivaizduoji dangų? Kaip galėtume dabar pilniau ir džiaugsmingiau gyventi?
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, norėtume nors kiek pamatyti dangų, melsti, kad mūsų mirusieji artimieji ramiai ilsėtųsi tavo meilėje. Primink mums, kad patiriame dangų žemėje, kai tavo būdu gyvename ir mylime. Suteik mums Prisikėlusio tikėjimo. Amen.
 
DVYLIKTOJI STOTIS – ŠVENTOJI DVASIA NUSILEIDŽIA PER SEKMINES
 
Pradžios maldelė
 
Skaitinys: Apd 1,6-11
 
Mintis: Viešpatie Jėzau, kokia galinga patirtis, kai Šventoji Dvasia nusileido ant tavo mokinių. Tavo Dvasia jiems suteikė galią kalbėti kitomis kalbomis, kad visiems galėtų nešti Gerąją Naujieną. Primink mums, kad tavo Dvasia gyvuoja viso pasaulio krikščionyse. Padėk mums suvokti tavo Dvasią mumyse, kad suprastume, jog mūsų Bažnyčia tikrai visuotinė.
 
Mąstymas: Valandėlę pamąstykime, kad Jėzaus Dvasia – Šventoji Dvasia – gyvena mumyse. Prašykime Šventosios Dvasios pagalbos atmesti bet kokias išankstines nuostatas apie kitų tautybių, kalbų ir tikėjimų žmones.
 
Malda: Prisikėlęs Viešpatie, parodyk mums, kaip galime priimti įvairiausius pasaulio gyventojus. Išmokyk mus rūpintis tais, kuriuos pasiekiame. Mokyk mus sielotis tais, kuriems negalime padėti. Sustiprink savo Bažnyčią visame pasaulyje, kad atsilieptų į skurstančių ir skriaudžiamų reikmes. Tegul tavo dvasia mumyse mus veda perkeisti šį pasaulį, kiek galime. Suteik mums Prisikėlusio tikėjimo. Amen.
 

Pagal Gary Egeberg, Stations for Teens – Meditations on the Death and Resurrection of Jesus, Saint Mary‘s Press, 2004, 38-63 psl. Vertimas ir santrauka Antano Saulaičio, SJ