Popiežiaus Pranciškaus velykinė žinia „Urbi et orbi“

Brangieji broliai ir seserys, džiugių ir šventų Velykų!

169403767FO006_Pope_FrancesŠiandien po visą pasaulį pasklidusioje Bažnyčioje skamba moterims angelo paskelbta žinia: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė… Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta“. (Mt 28,5-6). Jūs nebijokite! Viešpats prisikėlė!
Tai Evangelijos viršūnė, Geriausia Naujiena: Nukryžiuotas Jėzus prisikėlė! Šiuo įvykiu remiasi mūsų tikėjimas ir mūsų viltis. Jei Kristus nebūtų prisikėlęs, krikščionybė būtų bevertė; sustotų visa Bažnyčios misija, nes ten ji prasidėjo ir ten vis iš naujo prasideda. Krikščionys pasauliui skelbia šią žinią: Jėzus, įsikūnijusi Meilė, mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, bet Dievas Tėvas Jį prikėlė ir Jis yra gyvybės ir mirties Viešpats. Jėzuje, meilė nugalėjo neapykantą, gailestingumas – nuodėmę, gėris – blogį, tiesa – melą, gyvybė – mirtį.
Dėl to mes sakome visiems: „Ateikite ir žiūrėkite!“ Kiekvienoje žmogiškojoje situacijoje, paliestoje silpnumo, nuodėmės ir mirties, Geroji Naujiena yra ne tik žodis, bet ir neatlyginamai dovanojamos ir ištikimos meilės liudijimas. Tai išėjimas iš savęs, kad susitiktume su kitu žmogumi, kad būtume artimi tiems, ką gyvenimas sužeidė, kad dalintumės su tuo, kuris neturi būtiniausių dalykų, kad pasilenktume prie sergančio, seno ar atstumto žmogaus. „Ateikite ir žiūrėkite!“: Meilė galingesnė, Meilė dovanoja gyvybę; Meilės dėka dykuma sužydi viltimi.
Šio džiugaus tikrumo kupinomis širdimis šiandien mes kreipiamės į tave, Prisikėlęs Viešpatie! Padėk mums tavęs ieškoti, kad visi galėtume tave sutikti, žinoti, kad turime Tėvą ir nesame našlaičiai, kad galime tave mylėti ir šlovinti.
Padėk mums nugalėti badą, kurį dar sunkesnį padaro karai ir maisto švaistymas, dėl kurio ir mes esame kalti. Išmokyk mus ginti tuos, kurie patys negali apsiginti, ypač vaikus, moteris, senus žmones, išnaudojamus ir apleistus. Padaryk, kad sugebėtume pagydyti mūsų brolius kenčiančius dėl ebolos epidemijos Konakrio Gvinėjoje, Sierra Leonėje ir Liberijoje, taip pat ir sergančius daugybe kitų ligų, plintančių dėl negydymo ir kraštutinio skurdo.
Paguosk visus, kas negali švęsti Velykų su savo artimaisiais, nes prievarta nuo jų atskirti, kaip ta daugybė žmonių įvairiose pasaulio šalyse, kunigų ir pasauliečių, kurie yra pagrobti. Stiprink tuos, kurie paliko savo šalis ir emigravo svetur, kur galėtų tikėtis geresnės ateities, oriau gyventi, laisvai išpažinti savo tikėjimą.
Meldžiame tave, šlovingasis Jėzau, tesiliauja visi karai, tesibaigia dideli ir maži, seni ir nauji priešiškumai! Meldžiamės ypač už Siriją, mylimą Siriją, kad visi kenčiantys dėl karo galėtų sulaukti humanitarinės pagalbos ir kariaujantieji nežudytų, nenaudotų jėgos ypač prieš beginklius žmones, kad turėtų drąsos pradėti taip ilgai laukiamas taikos derybas!
Šlovingasis Jėzaus, prašome tave guosti brolžudiško smurto aukas Irake, stiprinti viltį, kurią sukėlė atnaujintos izraeliečių ir palestiniečių derybos. Maldaujame tave, kad pasibaigtų susirėmimai Centrinės Afrikos Respublikoje, kad liautųsi teroristiniai išpuoliai kai kuriuose Nigerijos zonose ir smurtas Pietų Sudane. Prašome tave, kad Venesuelos gyventojai siektų susitaikinimo ir broliškos santarvės.
Meldžiame, kad tavo Prisikėlimas, kurį šiemet švenčiame kartu su Julijaus kalendoriaus besilaikančiomis Bažnyčiomis, suteiktų šviesos ir įkvėptų susitaikinimo iniciatyvas Ukrainoje, kad visi dalyviai, remiami tarptautinės bendruomenės, dėtų visas įmanoma pastangas, idant būtų išvengta smurto ir šalies ateitis būtų kuriama vienybės ir dialogo dvasia.
Meldžiamės už visas pasaulio tautas: Viešpatie, tu, kuris nugalėjai mirtį, suteik mums savo gyvybę, duok mums savo taiką! „Christus surrexit, venite et videte“.

Brangieji broliai ir seserys, džiugių Velykų!

Pranciškus