Prisikėlė

Jis juk prisikėlė iš numirusių
ir užkopė į pačias dangaus aukštybes.
Viešpats, užsivilkęs žmogiškąją prigimtį,
Kentėjęs už kenčiantįjį,
Supančiotas dėl kalinio, nuteistas už pasmerktąjį
Palaidotas dėlei to, kuris jau buvo palaidotas,
Prisikėlė iš numirusių ir sušuko skardžiu balsu:
„Kas bylinėsis su manimi? Testoja priešais mane!
Tai aš pasmerktąjį išlaisvinau.
Tai aš numirusįjį atgaivinau.
Tai aš jau palaidotąjį pastačiau ant kojų.
Kas man priekaištaus?
Tai aš, – sako jis, – esu Kristus,
Tai aš sunaikinau mirtį,
Pasiekiau šlovingą pergalę prieš priešą,
Pamyniau Pragarą,
Supančiojau galiūną
Ir iškėliau žmogų į pačias dangaus aukštybes,
Tai aš, – sako jis, – esu Kristus“.
„Tad skubėkite visos žemės tautos, į nuodėmes
įklimpusios ir gaukite nuodėmių atleidimą.
Nes aš esu jūsų atleidimas,
Aš esu Išganymo Pascha (Velykos),
Aš esu avinėlis, už jus nužudytas,
Aš esu jūsų išpirka,
Aš esu jūsų gyvenimas,
Aš esu jūsų prisikėlimas,
Aš esu jūsų šviesa,
Aš esu jūsų išganymas,
Aš esu jūsų karalius.
Aš jus nuvesiu į dangaus aukštybes.
Aš jums parodysiu nuo amžių esantį Tėvą.
Aš jus prikelsiu savo dešine“.
Šv. Melitonas Sardietis †190